Caur daudziem dūmiem jāiziet cauri,

Lai uguni redzētu! /Aspazija/

ES dalībvalstīm izvirzīts uzdevums – veicināt karjeras vadības prasmju apgūšanu visas dzīves laikā, vienkāršot visu iedzīvotāju piekļuvi karjeras atbalsta pasākumiem, pilnveidot karjeras atbalsta pasākumu kvalitātes nodrošinājumu un veicināt dažādu iesaistīto dalībnieku koordināciju un sadarbību valsts, reģiona un vietējā mērogā.

Mūsdienu pasaule kļūst arvien sarežģītāka, vairs nevar paļauties, ka visu darba mūžu varēs strādāt vienā nozarē vai darbavietā, līdz ar to visa mūža garumā aktuāls ir jautājums par karjeras izvēli un aktualizāciju.  Šodien vērtīgāka kļūst radoša pieeja, spēja domāt netradicionāli, nozīmīgākas ir savstarpēji saistītas prasmes nekā atsevišķs zināšanu kopums. No ikviena tiek prasīta aktīva rīcība un pastiprināta atbildība par savu personisko izaugsmi un labklājību. Tādēļ aktuāli ir apgūt dzīves pamatprasmes, jo īpaši karjeras vadības prasmes, ne tikai akadēmiskās zināšanas un profesionālās prasmes

Mēs, biedrības karjeras konsultanti, karjeras pakalpojumu sniedzēji un karjeras izglītības koordinatori esam papildinājuši zināšanas un pilnveidojuši prasmes karjeras attīstības atbalstam vairāku starptautisku projektu ietvaros. Ir bijusi iespēja piedalīties semināros un pieredzes braucienos attiecībā uz  karjeras atbalsta sniegšanu Islandē un Vācijā Mums ir pieejami un tiek izmantoti metodiskie materiāli, tajā skaitā  LR IzM aprobētie karjeras  vadības instrumenti kā “Karjeras kompass”, kura metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands un ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām.

Tajā skaitā sniedzam individuālas karjeras konsultācijas, individuālas diagnosticējošas karjeras konsultācijas, individuālas pašnoteikšanās karjeras konsultācijas, individuālas psihologa konsultācijas, grupas karjeras konsultācijas, semināri, lekcijas, psiholoģiskās saskarsmes treniņi u.c. tiek veidots un aktualizēts ieteicamo profesiju saraksts personām ar dažāda veida invaliditāti.  

Varam palīdzēt;

1) Identificēt  profesionālos talantus un vēlamās darbības sfēras.
2) Redzēt vai cilvēks ir līderis, jeb labs izpildītājs. 
3) Saprast par izmaiņām profesionālajā karjerā. 
4) Identificēt profesionālos un karjeras riskus.

Nodarbinātības iespējas turpinās mainīties, un vienīgi spējas orientēties notiekošajā, iegūt un izmantot informāciju, vispārējas un profesionālas zināšanas un prasmes ļaus ātrāk un efektīvāk pielāgoties izmaiņām.   

Tiek nodrošināta sadarbība ar Nodarbinātības Valsts aģentūru pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā".

Esam uzaicināti piedalīties Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projektā

"Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem
integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā"

Projekta ietvaros tiks pilnveidota profesionālās rehabilitācijas sistēma, tādējādi veicinot pakalpojumu pieejamību Projekta mērķa grupai – personām ar smagu invaliditāti (I un II grupas invaliditātes) un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 Lai saņemtu atbalstu,  tiekat aicināti pieteikties.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .