Caur daudziem dūmiem jāiziet cauri,
Lai uguni redzētu! /Aspazija/

Ikviena sieviete – invalīde var pieteikties biedrībā lai darbotos un pārliecinātu, lai pierādītu savu spēku un varēšanu, lai mācītos un mācītu, lai atrastu jaunus draugus un domubiedrus, lai darbotos ar mērķa grupām un piedalītos starptautisko tīklojumu darbā.

Ko mēs sniedzam

Biedrība Aspāzija (saīsināti“Aspāzija ON”), atšķirībā no pārējiem, savu darbību pamatā koncentrē uz atbalstu sievietēm ar  ierobežotām iespējām un jauniešiem darba spējīgā vecumā. Mēs akcentējam sieviešu ar invaliditāti tiesības un iespējas, izvirzot piemērus par veiksmīgu karjeru un patstāvīgu dzīvi, skaidrojot personu ar invaliditāti īpašās vajadzības, sniedzot padomus saskarsmei ar personām ar invaliditāti. Mūsu mērķa grupā ietilpst jaunieši, tajā skaitā jaunās māmiņas pēc ilgstošas atrašanās ārpus faktiskā darba tirgus: reāla palīdzība tām personām ar ierobežotām  iespējām, kurām nepieciešams karjeras vadīšanas process, tajā skaitā jaunas profesijas izvēles nepieciešamība, piemēram, invaliditātes rezultātā, veselības stāvokļa pasliktināšanās/ uzlabošanās rezultātā. Nostājamies par sieviešu līdzvērtīgu iespēju praktiskās īstenošanas ieguvumiem un to attiecināmību uz ikdienas dzīvi, tostarp uz sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu iespēju veicināšanu un aktīvu iesaisti politiskajā un sabiedriskajā vidē. Vēlamies nodrošināt mūsu mērķa grupām Ogres novadā iespēju profesionāļu vadībā iegūt jaunas zināšanas un prasmes pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Biedrības „Aspāzija” darbībā iekļaujas: 

 • sniegt palīdzību sievietēm un viņu ģimenēm, sniedzot padomus saskarsmei ar personām ar invaliditāti un rast risinājumu uz aktuāliem jautājumiem, 
 •  palīdzēt karjeras un ikdienas dzīves jautājumos;
 •  sniegt palīdzību izglītoties un apgūt dažādas iemaņas;
 • sniegt psiholoģisku un morālu atbalstu;
 •  izglītot sabiedrību par sievietēm ar invaliditāti, īpašām vajadzībām;
 •  sniegt palīdzību, lai nokārtotu visus nepieciešamos dokumentus invaliditātes saņemšanai;

Mūsu izaicinājums: apvienošanās lai veicinātu:

 •  sieviešu pašizglītošanos, mūžizglītību un sekmētu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un uzņēmējdarbībā;
 •  intelektuālās un ekonomiskās spējas kopīgu sabiedrisku, profesionālu, kultūras un izglītības mērķu īstenošanā,
 • savstarpējās palīdzības attīstīšanā un popularizēšanā;
 • sieviešu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, izmantojot sieviešu profesionālās zināšanas un iemaņas pašattīstībai un citu sieviešu attīstībai;
 • ģimenes fizisko un garīgo veselību un stabilitāti, uzlabot savstarpējās attiecības
 • sieviešu tiesību un interešu aizstāvību;
 • iedrošināt sievietes uzsākt un attīstīt savu biznesu
 • dalību un sabiedrisko pasākumu organizēšanu ar mērķi aizsargāt sieviešu, ģimeņu un bērnu intereses, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju sociālās labklājības celšanu;
 • veidot sadarbības tīklu un stiprināt lietišķus kontaktus ar citu Latvijas novadu sievietēm;sekmēt sadarbību un saskaņu starp dažādu sociālo līmeņu un dažādas etniskās piederības sievietēm;pārstāvēt sieviešu intereses sadarbībā ar pašvaldību un citām valsts, pašvaldību iestādēm, kā arī privātām juridiskām personām.
 • Sieviešu ar ierobežotām iespējām  aktīva iekļaušanās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs Ogres novadā, valsts un starptautiskajā līmenī. 

Turpinās atbalsts sievietēm ar onkoloģiskajām saslimšanām.

Mūsu darbība tiek nodrošināta bilingvāli.

Notiek darbošanās dažādās radošajās darbnīcās - kustību, dejas, mūzikas un mākslas jomās;

 Rastas iespējas atpūsties neformālā gaisotnē, izdejoties un piedalīties dažādās spēlēs un atrakcijās.

Mēs darbojamies lai, veicinātu sadarbību un komunikāciju starp cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem bez veselības problēmām;palielinātu jauniešu izpratni par to, ka ikvienam no mums ir tiesības dzīvot pilnvērtīgu un aktīvu dzīvi, neskatoties uz personas fiziskajiem vai garīgajiem trūkumiem;attīstītu starppaaudžu sadarbību, iesaistoties un realizējot kopīgas aktivitātes;

Biedrības darbība ir vērsta uz palīdzību cilvēkiem atgriezties darba tirgū. Plašākajā nozīmē "....darbs nav tikai peļņas avots, darbs ir arī attiecības. un tādējādi tam ir jēga. Strādāšana nav tikai par naudu, darbam ir vēl vismaz pieci veidi: darbs attiecībās pašam ar sevi; ar draugiem; ar ģimeni; ar sabiedrību; ar atpūtu -psihologs V.Šmits, žurnāls GEO"

Biedrība “Aspāzija ON” darbības mērķi tiek realizēti ar jaunām atšķirīgām metodēm, tajā skaitā izmantotas asociatīvi metaforiskās metodes,  leļļu teātris,  dejas, psihologa vadīti pasākumi, vides jautājumu risināšana, brīvprātīgo darbs, LR IzM aprobētie karjeras  vadības instrumenti kā “Karjeras kompass”.  Biedrība kopā ar NVA nodrošina atbalsta pasākumu „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.

Pie mums var saņemt karjeras izvēles konsultāciju 

Mēs esam biedrība, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss  izglītības veicināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzības  jomās. Biedrības  darbība jauniešu un pieaugušo   neformālās izglītības jomā vērsta uz apmācāmo personības attīstību un iespējami veiksmīgu  iekļaušanos sabiedrībā un darba vidē. Mēs atbalstām radošas idejas, kuras palīdz un atvieglo apmācības procesus.Kādas atbildes var saņemt: 

- kādi ir galvenie talanti un kurās profesijās tie vislabāk varētu izpausties; 

- vai studēt Latvijā vai ārzemēs un vai vispār vajag studēt; 

- kuras ir vājās vietas  un kā tās stiprināt;

- kādas attiecības ar līdzcilvēkiem.

Karjeras izglītības un karjeras konsultāciju sniegšanai  tiek izmantoti informatīvie un metodiskie materiālu komplekti, tai skaitā e-vidē un dažādas asociatīvās un komunikatīvās metodikas- asociatīvās kārtis, sarunu kārtis, emociju spēles u.c.
 Asociatīvi metaforiskās metodes pasaulē plaši tiek lietotas gan grupu darbā, gan individuālajās konsultēšanas sesijās tajā skaitā komunikācijas veicināšanai, sarunām par būtiskām dzīves jomām, pašizaugsmi.

Nevajag novērtēt par zemu, ko sabiedrības aktīvākie cilvēki brīvprātīgi, ar nelielu finansiālu atbalstu spēj padarīt, sevišķi tas redzams senioru,invalīdu un citu maz nodrošināto iedzīvotāju grupu interesēs

.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .